Sekretesspolicy

1. INLEDNING
Falck Renewables S.p.A. – ett företag med säte i Corso Venezia, 16, 20121 Milano (hädanefter kallat ”företaget”) och med e-postadressen privacyexpert@falckrenewbles.com – informerar dig i egenskap av personuppgiftsansvarig om att personuppgifter om användare som besöker webbplatsen www.falckrenewables.com (”webbplatsen”), eller information om någon annan person som det hänvisas till i dessa personuppgifter, behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy för behandling av personuppgifter.

 

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Företaget agerar som personuppgiftsansvarig för behandlade personuppgifter. En fullständig lista över de som företaget har utsett för att övervaka behandlingen av uppgifter kan begäras från företaget via adressen som anges i paragraf 9 i denna sekretesspolicy.

 

3. TYPER AV BEHANDLADE PERSONUPPGIFTER
Företaget samlar in och behandlar personuppgifter som tillhandahålls av användaren (hädanefter kallade ”personuppgifter”). Dessa uppgifter inkluderar identifieringsuppgifter och information om nationalitet och webbsökningsuppgifter om användningen av de tjänster som erbjuds via webbplatsen. Dessa uppgifter samlas in med hjälp av cookies i enlighet med företagets cookiemeddelande som finns på följande LÄNK.

Information om användarens yrke och telefonnummer behandlas också om användaren väljer att dela denna information.

Hälsorelaterade uppgifter och, i generell mening, särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9 i förordningen (EU) 2016/679 om skydd av personuppgifter (”sekretessbestämmelserna”) behandlas inte.

Ovan nämnda personuppgifter behandlas endast i den mån det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i paragraf 4 i denna sekretesspolicy.

 

4. SYFTET MED BEHANDLINGEN
Företaget behandlar användarens personuppgifter med hjälp av manuella eller elektroniska verktyg för följande ändamål:

– För att göra det möjligt för användaren att använda webbplatsen, dess tjänster och dess funktioner, inklusive behandla användarens förfrågningar, besvara användarens frågor, tillhandahålla användaren de begärda tjänsterna samt hantera användarens ansökan och behandla användarens personuppgifter som ingår i CV:t för att genomföra rekryterings- och anställningsaktiviteter (”avtalsenliga syften”).

– Fullgöra skyldigheter enligt lagar och bestämmelser (hädanefter kallade ”syften för rättsliga skyldigheter”).

– Med användarens samtycke, skicka nyhetsbrev och information via e-post om eventuell publicering av pressmeddelanden, balansräkningar, rapporter och meddelanden som är avsedda för analytiker samt marknadsföring eller försäljning av produkter eller tjänster som säljs av företaget (”marknadsföringssyften”).

– Utföra aktiviteter om försäljningen av företaget och filialer till verksamheten, förvärv, sammanslagningar, uppdelningar eller andra åtgärder, för att hävda och försvara dessa rättigheter gentemot användaren och tredje part (”syften för berättigade affärsintressen”).

– Med den intresserade partens samtycke, skicka nyhetsbrev och meddelanden via e-post eller på papper angående eventuell publicering av pressmeddelanden, finansiella rapporter, rapporter och meddelanden till analytiker samt marknadsföring eller försäljning av produkter eller tjänster som marknadsförs av företaget (”marknadsföringssyften”).

– Med den intresserade partens samtycke, dela den intresserade partens personuppgifter till andra företag (som är verksamma inom följande sektor för förnybar energi) för att skicka nyhetsbrev, kommersiella meddelanden och inbjudningar till evenemang via e-post gällande deras produkter och tjänster, genom den typ av meddelanden som hänvisats till i föregående punkt (”syften för marknadsföring från tredje part”).

– För att eftersträva de berättigade intressena att skydda företagets rättigheter, för att genomdriva eller försvara sådana rättigheter i behöriga domstolar (rättsligt, skiljedom, administrativt, osv.), för att skydda företagets tillgångar och förhindra bedrägeri (till exempel: företaget behandlar personuppgifter för att säkerställa att webbplatsen uppdateras och tillgodoser användarnas behov, för att analysera, granska och förbättra de tjänster eller produkter som erbjuds på webbplatsen) (”syften för att skydda rättigheter”).

– För att utföra aktiviteter som är funktionella för affärs- och filialöverföringar, förvärv, sammanslagningar, uppdelningar eller andra förändringar och för att genomföra sådana åtgärder och genomdriva och försvara rättigheter gentemot den intresserade parten och tredje parten (”syftet för legitimt intresse av företagstransaktioner”).

 

5. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING
Behandling av personuppgifter är obligatorisk i enlighet med avtalsenliga syften och rättsliga skyldigheter. Om användaren invänder mot behandlingen av sina personuppgifter i enlighet med dessa syften kan användaren inte använda företagets tjänster.

Behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte är valfritt och sker med användarens samtycke. Om den senare inte ger sitt samtycke kan företaget inte uppdatera användaren om nya produkter eller tjänster, specialerbjudanden, personliga erbjudanden eller genomföra marknadsundersökningar och skicka meddelanden eller annat material som innehåller information som kan vara i linje med deras intressen.

Behandling av personuppgifter för företagets berättigade intresse är inte obligatoriskt, utan baseras på företagets berättigade intresse av att utföra dessa åtgärder. Användare kan invända mot behandlingen av uppgifter för det här syftet. Då används inte deras personuppgifter för dessa ändamål, såvida inte företaget kan identifiera ett överordnat berättigat intresse.

 

6. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER
Företaget kan lämna ut användarens personuppgifter till:

– företagets samarbetspartner, dotterbolag och leverantörer, i samband med deras arbetsuppgifter eller de avtalsenliga skyldigheter de har gentemot varandra.

– juridiska rådgivare, administrativa rådgivare och skatterådgivare som hjälper företaget att utföra sina aktiviteter.

– underleverantörer som ägnar sig åt aktiviteter relaterade till utförandet av de produkter och tjänster som erbjuds av företaget, t.ex. assistansbyråer eller återförsäljare, som agerar som externa personuppgiftsbiträden.

– offentliga eller rättsliga organ eller övervakningsorgan om de begär det i egenskap av oberoende personuppgiftsansvarig.

– IT- eller molntjänstleverantörer.

 

7. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Användarens personuppgifter överförs till EU:s medlemsstater. All överföring av användarens personuppgifter till länder utanför EU, och specifikt till länder där dotterbolag till Falck Renewables är verksamma, kan ske där så krävs för avtalsenliga syften, för affärsmässiga berättigade intressen, eller till exempel om personuppgiftsansvarig bestämmer sig för att konfigurera sina servrar eller företagsdatabaser utanför EU eller för att lägga ut tjänster till enheter som är etablerade utomlands. Sådan överföring sker alltid i enlighet med de garantier som tillhandahålls i tillämpliga föreskrifter och i enlighet med bestämmelserna i artikel 44 och efterföljande artiklar i sekretessbestämmelserna.

Användaren har rätt att erhålla en kopia av garantierna om vilka uppgifter som överförs och att få veta var dessa uppgifter gjordes tillgängliga. Användaren kan göra det genom att skicka en begäran till personuppgiftsansvarig på den adress som anges i paragraf 9 i denna sekretesspolicy.

 

8. RÄTT TILL SKYDD AV UPPGIFTER
Med avseende på deras personuppgifter kan användarna när som helst utöva sin rätt att (a) få en bekräftelse på att personuppgifter om dem finns och erhålla kopior av sådana uppgifter; (b) ta reda på var personuppgifterna kommer från, de syften som uppgifter behandlades för och de metoder som användes, samt logiken bakom behandling som utförs med elektroniska medel; (c) begära att personuppgifterna uppdateras, är korrekta och – om de vill – fullständiga; (d) erhålla radering, omvandla till anonymt format eller blockera uppgifter som behandlas i strid med lagen, samt invända mot behandlingen på berättigade grunder; (e) återkalla samtycke till behandling av deras personuppgifter, utan att det påverkar lagenligheten för behandlingen som inträffade innan samtycket återkallades; (f) begära att företaget begränsar omfattningen av behandlingen av uppgifterna; (g) invända mot behandlingen av deras personuppgifter; (h) begära att deras personuppgifter raderas, utan onödigt dröjsmål, och (i) erhålla en portabel version av deras personuppgifter. Dessa rättigheter utövas genom att skicka ett brev till den adress som anges i paragraf 9.

Användaren har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, i tillåtna fall.

 

9. KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Om användaren har några funderingar kring denna sekretesspolicy, eller vill utöva någon av de rättigheter gällande skydd av uppgifter som anges i den här sekretesspolicyn, kan användaren kontakta företaget på följande adress privacyexpert@falckgroup.eu.

 

10. LAGRINGSTID FÖR PERSONUPPGIFTER
Företaget behandlar personuppgifter under den tid som anses nödvändig för att uppfylla de syften de samlades in för, enligt paragraf 3 ovan. Följande lagringstider gäller alltid för behandling av personuppgifter, i enlighet med de uppfyllda målen:

Uppgifter som samlas in för avtalsenliga ändamål lagras under hela avtalsperioden för det avtal som ingåtts med företaget eller medan företagets tjänster används och i ytterligare 10 år efter att avtalet har sagts upp eller tjänsten har avslutats, i syfte att försvara en rättighet eller utöva en rättighet i eller utanför domstol, i händelse av tvister som rör utförandet av avtalet eller av tjänsten.

Uppgifter som samlas in för rättsliga skyldigheter lagras under den tid som föreskrivs enligt lag för varje typ av uppgifter.

Uppgifter som samlas in för marknadsföringssyften lagras under hela tjänstens varaktighet, samt under två år efter att tjänsten avslutats.

Uppgifter som samlas in för företags berättigade intressen lagras i 10 år från tidpunkten för insamlingen.

Uppgifter som samlas in i rekryterings- och anställningssyften behandlas under den tid som krävs för att hantera användarens ansökan och lagras i upp till 12 månader.

 

11. MINDERÅRIGA
Webbplatsen bör inte användas av minderåriga. Om användaren är minderårig får användaren inte fortsätta att söka på och använda webbplatsen.

 

12. ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR
Denna sekretesspolicy träder i kraft det datum som anges ovan. Företaget får dock, med föregående meddelande, göra ändringar eller tillägg till sekretesspolicyn, även som en följd av potentiella framtida rättsliga ändringar eller tillägg.