Tietosuojakäytäntö

 

1. JOHDANTO
Falck Renewables S.p.A. – yritys, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Corso Venezia, 16, 20121 Milano (jäljempänä ”Yritys”) ja jonka sähköpostiosoite on privacyexpert@falckrenewbles.com – tiedottaa rekisterinpitäjän tehtävässään, että verkkosivuston www.falckrenewables.com (”Sivusto”) käyttäjien henkilötietoja tai muiden näissä henkilötiedoissa mainittujen henkilöiden (”Käyttäjä”) tietoja kerätään ja käsitellään tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

2. REKISTERINPITÄJÄ
Yritys toimii kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Kattava luettelo Yrityksen määrittämistä tietojen käsittelyn valvojista on saatavana pyydettäessä Yritykseltä. Pyynnöt tulee lähettää tämän tietosuojakäytännön luvussa 9 mainittuun osoitteeseen.

 

3. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETOTYYPIT
Yritys kerää ja käsittelee Käyttäjän antamia henkilötietoja (jäljempänä ”Henkilötiedot”). Nämä tiedot sisältävät tunnistustietoja, tietoa kansallisuudesta sekä Sivuston tarjoamien palvelujen käyttöön liittyviä selaustietoja. Tietojen keräämiseen käytetään evästeitä Yrityksen evästeilmoituksen mukaisesti. Ilmoitus on luettavissa seuraavan LINKIN kautta.

Myös Käyttäjän ammattiin liittyviä tietoja ja puhelinnumeroita käsitellään, jos Käyttäjä päättää jakaa nämä tiedot.

Emme käsittele terveystietoja emmekä – yleisesti ottaen – erityisiä henkilötietoryhmiä, jotka on määritetty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (”Tietosuoja-asetus”) artiklassa 9.

Yllä mainittuja Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen tämän tietosuojakäytännön luvussa 4 kuvattujen tarkoitusten täyttämiseksi.

 

4. KÄSITTELYN TARKOITUS
Yritys kerää Käyttäjän Henkilötietoja manuaalisten tai elektronisten välineiden avulla voidakseen tehdä seuraavaa:

– tehdä Sivuston, sen palveluiden ja toimintojen käytön mahdolliseksi Käyttäjälle; tähän sisältyy Käyttäjän tekemien pyyntöjen käsittely, Käyttäjän kysymyksiin vastaaminen, pyydettyjen palveluiden tarjoaminen Käyttäjälle, kuten myös Käyttäjän työhakemuksen hallinta ja Käyttäjän ansioluetteloon sisältyvien henkilötietojen käsittely rekrytoinnin ja henkilöstön valinnan tarkoituksissa (”Sopimusvelvoite”);

– noudattaa lakien ja säädösten vaatimuksia (jäljempänä ”Laillinen velvoite”);

– lähettää Käyttäjän suostumuksella uutiskirjeitä ja viestejä sähköpostitse koskien lehdistötiedotteiden julkaisua, taseita, raportteja ja analyytikoille tarkoitettuja viestejä sekä Yrityksen tuotteiden ja/tai palveluiden myynninedistämistä ja/tai myyntiä (”Markkinointitarkoitukset”);

– suorittaa yrityksen ja sen sivuliikkeiden myyntiin, hankintoihin, fuusioihin, jakamiseen tai muihin vastaaviin hankkeisiin liittyviä toimenpiteitä; vedota näihin oikeuksiin ja puolustaa niitä Käyttäjää ja kolmansia osapuolia vastaan (”Yrityksen oikeutettu etu”);

– lähettää Asianomaisen osapuolen suostumuksella uutiskirjeitä ja viestejä sähköpostitse ja/tai paperisessa muodossa koskien lehdistötiedotteiden julkaisua, tilinpäätöksiä, raportteja ja analyytikoille tarkoitettuja viestejä sekä Yrityksen tuotteiden ja/tai palveluiden myynninedistämistä ja/tai myyntiä (”Markkinointitarkoitukset”);

– luovuttaa asianomaisen osapuolen suostumuksella tämän Henkilötietoja muille uusiutuvan energian alalla toimiville yrityksille tuotteisiin ja palveluihin liittyvien uutiskirjeiden, kaupallisten tiedotteiden sekä tapahtumakutsujen lähettämistä varten sähköpostitse tai edellisessä kohdassa mainittuja viestintämenetelmiä käyttäen (”Kolmannen osapuolen markkinointitarkoitukset”);

– tavoitella Yrityksen oikeuksien suojaamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, panna toimeen tai puolustaa näitä oikeuksia toimivaltaisissa tuomioistuimissa (oikeudellinen tuomioistuin, välimiestuomioistuin, hallintotuomioistuin jne.), suojella Yrityksen omaisuutta ja estää petoksia (Yritys esimerkiksi käsittelee Henkilötietoja varmistaakseen, että Sivusto on ajan tasalla ja vastaa käyttäjien tarpeita sekä analysoidakseen, tarkistaakseen ja parantaakseen Sivustolla tarjoamiaan palveluita ja/tai tuotteita) (”Oikeuksien suojaamistarkoitukset”);

– suorittaa liiketoiminnan ja sivuliikkeiden siirtoihin, hankintoihin, fuusioihin, jakamiseen tai muunlaisiin siirtoihin liittyviä liiketoimia ja toteuttaa tällaisia toimenpiteitä sekä vedota näihin oikeuksiin ja puolustaa niitä asianomaista osapuolta ja kolmansia osapuolia vastaan (”Oikeutettu etu yritysjärjestelyjen yhteydessä”).

 

5. KÄSITTELYN LAILLISET PERUSTEET
Tietojenkäsittely on pakollista Sopimusvelvoitteen ja Laillisen velvoitteen vaatiessa. Jos Käyttäjä vastustaa Henkilötietojensa käsittelyä näissä tarkoituksissa, hän ei voi käyttää Yrityksen palveluita.

Henkilötietojen käsittely on vapaaehtoista Markkinointitarkoituksissa ja tehdään vain Käyttäjän luvalla. Jos Käyttäjä ei anna suostumustaan, Yritys ei pysty tiedottamaan Käyttäjälle uusista tuotteista tai palveluista, erikoistarjouksista tai personoiduista tarjouksista eikä tekemään markkinatutkimuksia ja lähettämään tiedotteita tai muuta tietoa sisältävää materiaalia, joka voisi olla Käyttäjän intressien mukaista.

Yrityksen oikeutettu etu ei edellytä Henkilötietojen käsittelyä, mutta siitä on Yritykselle etua toimintojen suorittamisessa. Käyttäjät voivat kieltää tietojensa käsittelyn tässä tarkoituksessa. Tällöin heidän henkilötietojaan ei käytetä kyseisiin tarkoituksiin, ellei Yritys pysty esittämään ensisijaista oikeutettua etua.

 

6. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Yritys voi luovuttaa Käyttäjän Henkilötietoja seuraaville:

– Yrityksen yhteistyökumppanit, tytäryhtiöt ja toimittajat niihin tehtäviin ja/tai sopimusvelvoitteisiin liittyen, joita niillä on suhteessa toisiinsa;

– laki-, hallinto- ja veroasiantuntijat, jotka avustavat Yritystä sen toiminnoissa;

– Yrityksen tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvään toimintaan osallistuvat alihankkijat, kuten esimerkiksi avustavat toimistot ja/tai jälleenmyyjät, jotka toimivat ulkoisina tietojenkäsittelijöinä;

– itsenäisinä rekisterinpitäjinä toimivat julkiset ja/tai juridiset ja/tai valvovat toimielimet, mikäli nämä pyytävät tietoja;

– IT- tai pilvipalveluiden tarjoajat.

 

7. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT
Käyttäjän Henkilötiedot voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioille. Käyttäjän Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, erityisesti maihin, joissa Falck Renewablesilla on tytäryhtiöitä, mikäli siirto on tarpeen Sopimusvelvoitteiden tai Yrityksen oikeutetun edun vuoksi tai jos esimerkiksi Rekisterinpitäjä päättää siirtää palvelimensa tai yrityksen tietokannat Euroopan unionin ulkopuolelle tai ulkoistaa palveluitaan EU:n ulkopuolisille toimijoille. Joka tapauksessa tällaisessa siirrossa noudatetaan sovellettavissa säädöksissä annettuja takeita ja artiklan 44 säännöksiä sekä Tietosuoja-asetuksen myöhempiä artikloja.

Käyttäjällä on oikeus saada kopio perusteista, joiden nojalla tiedot siirretään, sekä tieto siitä, missä nämä tiedot ovat saatavana. Käyttäjän tulee lähettää pyyntönsä Rekisterinpitäjälle tämän tietosuojakäytännön luvussa 9 annettuun osoitteeseen.

 

8. TIETOSUOJAOIKEUDET
Henkilötietoihinsa liittyen Käyttäjät voivat milloin tahansa käyttää oikeuttaan (a) saada vahvistus heitä koskevien henkilötietojen olemassaolosta sekä kopiot tällaisista tiedoista; (b) tietää, mistä Henkilötiedot ovat peräisin, mihin tarkoituksiin niitä on käytetty ja millaisin menetelmin sekä saada tietoa logiikasta, johon elektroniset käsittelymenetelmät perustuvat; (c) pyytää, että Henkilötiedot ovat ajan tasalla, tarkkoja – ja jos Käyttäjä niin haluaa – täydellisiä; (d) vaatia tietojensa pyyhkimistä, muuntamista anonyymiin muotoon tai lainvastaisesti käsiteltyjen tietojen käytön estämistä sekä vastustaa tietojen laissa sallittua käsittelyä; (e) perua suostumuksensa Henkilötietojen käsittelyyn, joskaan tällä ei ole vaikutusta ennen suostumuksen perumista tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen; (f) pyytää Yritystä rajaamaan tietojenkäsittelyn laajuutta; (g) vastustaa Henkilötietojensa käsittelyä; (h) pyytää Henkilötietojensa pyyhkimistä viipymättä sekä (i) saada Henkilötiedoistaan siirrettävä versio. Näitä oikeuksia käytetään lähettämällä kirje luvussa 9 mainittuun osoitteeseen.

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle mahdollisuuksien mukaan.

 

9. REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT
Mikäli Käyttäjillä on kysyttävää tietosuojakäytännöstä tai jos he haluavat käyttää tähän tietosuojakäytäntöön sisältyviä tietosuojaoikeuksiaan, Yritykseen voi olla yhteydessä käyttämällä sähköpostiosoitetta privacyexpert@falckgroup.eu .

 

10. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Yritys käsittelee Henkilötietoja vain sen ajan, joka katsotaan tarpeelliseksi siinä tarkoituksessa, jota varten tiedot on kerätty kohdan 3 mukaisesti. Joka tapauksessa seuraavat säilytysajat koskevat Henkilötietojen käsittelyä niiden keräystarkoitusten mukaisesti:

Sopimusvelvoitteen nojalla kerätyt tiedot säilytetään Yrityksen kanssa tehdyn sopimuksen koko voimassaolon ajan ja/tai Yrityksen palveluiden käytön ajan sekä vielä 10 vuotta sopimuksen ja/tai palvelun päättymisen jälkeen; säilytyksen tarkoitus on Yrityksen oikeuksien puolustaminen ja/tai käyttäminen tuomioistuimessa ja/tai sen ulkopuolella sopimuksen täytäntöönpanoon ja/tai palvelun suorittamiseen liittyvissä erimielisyystilanteissa;

Laillisten velvoitteiden nojalla kerätyt tiedot säilytetään niin kauan kuin laissa on määritetty säilytyksen kestoksi kullekin tietotyypille;

Markkinointitarkoituksiin kerätyt tiedot säilytetään palvelun kokonaiskestoa vastaavan ajan sekä 2 vuotta palvelun päättymisen jälkeen;

Yrityksen oikeutetun edun vuoksi kerätyt tiedot säilytetään 10 vuoden ajan keräämisen alkamisesta lähtien;

Rekrytoinnin ja henkilöstön valintaan liittyviin tarkoituksiin kerättyjä tietoja käsitellään vain Käyttäjän hakemuksen käsittelyyn vaativa aika, ja ne tallennetaan enintään 12 kuukauden ajaksi.

 

11. ALAIKÄISET
Sivusto ei ole tarkoitettu alaikäisille. Jos Käyttäjä ei ole täysi-ikäinen, hän ei saa jatkaa Sivuston selaamista ja käyttöä.

 

12. MUOKKAUKSET JA PÄIVITYKSET
Tämä tietosuojakäytäntö astuu voimaan edellä mainittuna päivänä. Yritys voi kuitenkin – ennakkoilmoituksella – tehdä tietosuojakäytäntöön muutoksia ja/tai lisäyksiä myös myöhempien lakisääteisten muokkausten ja/tai lisäysten seurauksena.